Wps Albania

Event Detail

  • Start Date 10/01/2021
  • Start Time 12:00 AM
  • End Time 12:00 AM
  • Location Tropoja

Përmirësimi i llogaridhënies së qeverisjes vendore në Bashkinë e Tropojës

Përmbledhje

Në kuadër të instrumentit të granteve të vogla “Shoqëria civile lokale në reformën në administratën publike”, të projektit WeBER 2.0 “Shoqëria Civile e Ballkanit Perëndimor për një administratë publike të reformuar”, Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM) organizon një punëtori për organizatat e shoqërisë civile përfituese të instrumentit. Gjashtë organizatat grantmarrëse janë udhëzuar dhe trajnuar nga menaxherja e projektit nga “Qendra për Politike Evropiane (CEP)”, në Serbi dhe skuadra WeBER 2.0 në IDM. Qëllimi i projektit ka qenë forcimi i angazhimit të qytetarëve vendas për të monitoruar përmbushjen e detyrimeve të bashkisë lidhur me ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e objekteve shkollore në Bashkinë Tropojë, nëpërmjet monitorimit të bazuar në fakte dhe rritjes së kërkesës nga poshtë-lart.

Reforma administrativo-territoriale ka sjellë sfida të reja për Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore por edhe për komunitetet. Një nga qëllimet e reformës ka qenë përmirësimi i shërbimeve publike në zonat rurale dhe të largëta duke zvogëluar shpenzimet administrative (paga dhe shpenzime indirekte) dhe duke ja vënë në dispozicion këto fonde mbulimit të funksioneve vendore.

Një nga funksionet e vetëqeverisjes vendore është edhe Arsimi Parauniversitar i cili ka në përbërjen e tij kopshtet,  shkollat  dhe  institucionet  plotësuese,  të cilat  janë  publike. Situata në të cilën zhvillohet projekti, pavarësisht veshtirësive post reformë ku përveç amalgamimit ka qënë dhe transferimi në shkurt 2016 i edukimit parashkollor në kompetencë të njësive vendore, riorganizimi i strukturave përkatëse etj, por gjithashtu dhe dy krizat që ka kaluar vendi: atë të termetit të Nëntor 2019 si dhe krizën e pandemisë Sars-Cov2 (Covid-19) e cila akoma është aktive. Kjo situatë ke sjellë pak vonesa si dhe uljen e mundësive reale të njësive vendore për të reaguar në shpejtësi dhe në cilësi në adresimin e problemeve në përgjithësi dhe të Arsimit Parauniversitar në veçanti.

Qendra “Gratë në Shërbim Publik” me fitimin e projektit është angazhuar në përmbushje me sukses të punës. Ka perfshirë ekspertë të fushës të cilët kanë asistuar projektin në të gjithë kohën e implementimit të tij.

Puna në terren ka qenë pika më e fortë dhe më e rëndësishme e projektit ku nëpërmjet zbatimit të metodologjisë së vendosur ne kemi bërë të mundur të ndërtohen ura komunikimi mes prindërve, nxënësve të zgjedhurve vendimarrës si dhe administratën vendore e komunitetin e mësuesve dhe edukatoreve.

Analiza e financiare e Bashkisë Tropojë dhe Analiza e pyetësorëve na ka dhënë një panoramë të qartë të gjendjes aktuale të objekteve arsimore që përfshin Ligji për Arsimin Parauniversitar dhe që janë në kompetencë direkte të Bashkisë Tropojë. Po kështu volumi i ndërhyrjeve për të përmirësuar situatën e kombinuar me analizën mbi gjëndjen financiare të Bashkisë Tropojë i ka dhënë një panoramë të qartë për pritshmëritë jo vetëm strukturave vendimarrëse të Bashkisë Tropojë por edhe komuniteteve të prindërve të përfshirë në studim dhe jo vetëm.

Shprehim bindje që ky raport do të jetë një vlerë e shtuar dhe për mënyrën e analizës së situatës që duhet bërë edhe në shërbime të tjera të qeverisjes vendore në Tropojë që do i shërbejë informimt, transparencës, komunikimit dhe konsultimit të ndërsjelltë mes strukturave vendimarrëse të Këshillit Bashkiak, aedministratës bashkiake të përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë dhe komunitetit të gjerë të Bashkisë Tropojë.

Ne jemi të bindur që qeverisja vendore është themeli i një rendi demokratik.

Gjetjet e Pyetësorit

Raporti i plotë

Gjendja Shkollave